Ön Değerlendirme Seti

TURQUALITY® Destek Programına başvurmadan önce, firmanızın Yetkinlik Seviyesini ölçmek ister misiniz? Bu çalışmayı firmanıza ait verileri kullanarak doldurun.

Bu anket çalışması, TURQUALITY® Projesi kapsamına alınmak üzere başvuruda bulunmak isteyen firmalara, danışman firma tarafından uygulanacak olan “Firma İnceleme Çalışması” öncesinde bir ön fikir vermesi ve firmanın kendi yetkinliklerini belli kriterlere göre alacağı puanla sınamasını sağlayan bir ön değerlendirme setidir.

Sektör

1. Markanın dahil olduğu endüstri segmenti aşağıdakilerden hangisidir?

1/6

Firma Bilgileri

Yetkili Kişi

İletişim Bilgileri

Marka Gücü

2. Son 3 yılın yıllık pazarlama bütçesinin toplam net satışlara oranı nedir?

3. Markalı net satışların en yüksek olduğu ülkede, en yüksek satış hacimli kalemin ortalama fiyatının pazar lideri benzer kalem fiyatına oranı nedir?

4. Son 10 yılın firma ve ilgili marka satış hacmi bilgilerini lütfen paylaşınız

Yıl Toplam Satış Gelirleri (Milyon TL) Markalı Satış Gelirleri (Milyon TL)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

ULUSLARARASI ERİŞİM

6. Son 3 yıl için destek kapsamındaki markanın satışlarının toplam satışlara oranı nedir?

2019 2020 2021

7. Üst Düzey çalışanlarınızın yüzde kaçlık bölümü, yurt dışında aynı sektörde tecrübelidir?

Aşağıdaki alanlarda, klavyenizdeki CTRL tuşuna basarak çoklu seçim yapabilirsiniz.

2/6

KURUMSAL YETKİNLİK

Stratejik planlama, kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politkalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemler ile kaynak dağılımını içeren plandır.

Lütfen uygun olanları işaretleyiniz

3/6

4/6

5/6

30. Firmanızda aşağıdaki operasyonlardan hangileri entegre teknoloji uygulması tarafından desteklenmektedir?

Teknoloji Uygulamaları Evet Hayır Programın İsmi

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)

Satış
Satış Sipariş Yönetimi
Stok Yönetimi
Alacaklar Muhasebesi
Satın Alma
Satın Alma Sipariş Yönetimi
Kalite Kontrol
Borçlar Muhasebesi
Üretim
Satış Tahminleri
Üretim Ana Veri Yönetimi (Reçete / Ürün Ağacı / Rota)
Malzeme Gereksinim Planlaması
Kapasite Gereksinim Planlaması
Atölye Yönetimi
Bakım Yönetimi
Muhasebe
Maliyetlendirme
Genel Muhasebe
Sabit Kıymet Yönetimi
Bütçe Yönetimi
Nakit Yönetimi
Karlılık Raporlaması
Diğer
İnsan Kaynakları
Bordro
Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
Satış
Pazarlama
Servis

6/6

İŞ MODELİNE GÖRE SEÇMELİ SORULAR

Bu bölümdeki sorular firmaların iş yapış şekillerine ve operasyonerl modellerine göre aşağıdaki şekilde gruplanmıştır:

 • Doğrudan Kurumlara Satış Gerçekleştiren Firmalar - Ürünün son kullanıcısı kurumlar ise bu gruba girmektedir
  Soru A1, A2 ve A3
 • Son Tüketiciye Satış Gerçekleştiren Firmalar
  Soru B1, B2, B3 ve B4
 • Son Tüketiciye Satış Gerçekleştiren ve Kendi Mağaza Kanalı Bulunan Firmalar
  Soru C1 ve C2

Lütfen firmanıza uygun olan grup veya gruplardaki soruları cevaplayınız. (Eğer firmanız yukarıda yer alan gruplardan birden fazlasına uyuyor ise ilgili tüm soruları yanıtlamanız beklenmektedir)

A. Doğrudan Kurumlara Satış Gerçekleştiren Firmalar

B. Son Tüketiciye Satış Gerçekleştiren Firmalar

Ciro Ölçütleri Satışlar
Müşteri kazanım oranları
Sadakat Ölçütleri Yeniden satın alma oranları
Fiyatlandırma Fiyat seviyesi
Kar marjı seviyesi
Maliyet Kalemleri Reklam harcamaları
Pazarlama harcamaları
Ticari promosyonlar
Marka Performansı Marka algısı
Marka değeri
Marka bilinirlik sıralaması

C. Son Tüketiciye Satış Gerçekleştiren ve Kendi Mağaza Kanalı Bulunan Firmalar

x

MARKA GÜCÜ

Markaya ayrılan yıllık pazarlama bütçesinin toplam net satışlara oranı, son 3 yılın ortalamasını hesaplamak suretiyle nedir?

Açıklama: İlgili gösterge, markaya ayrılan yıllık pazarlama bütçesinin ortalama toplam net satışlara oranı aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.

İlgili Dönem Pazarlama Bütçesi (Sadece ilgili marka için) / Toplam Net Satışlar (Sadece ilgili marka için, tüm kanallar ve tüm coğrafyalarda)

MARKA GÜCÜ

Firmanızın markalı net satışlarının en yüksek olduğu ülkede, markanızın en yüksek satış hacimli kalemi ortalam fiyatının pazar lideri benzer kalem fiyatına oranı nedir?

Açıklama: Bu oran hesaplanırken öncelikle markanın en yüksek net satış hacmine sahip olduğu ülke belirlenmelidir. Ardından belirlenen ülkede ilgili markaya ait en yüksek satış hacmine sahip ürün saptanmalıdır. Bu ürünün ilgili ülke pazarındaki pazar liderinin fiyatı bulunmalıdır. Son olarak oran ürünün ilgili ülkedeki satış fiyatının ilgili ürünün belirlenen ülkedeki pazar liderinin fiyatına bölünerek elde edilmektedir.

Firma Markasının Fiyatı (En çok ihracak yapılan ülke) / Pazar Lideri Markanın Fiyatı (En çok ihracat yapılan ülke)

MARKA GÜCÜ

Son 10 yılın firma ve ilgili marka satış hacmi bilgilerini lütfen paylaşınız

Açıklama: Toplam satış gelirleri ilgili şirketin tüm pazardaki tüm markalarının ve özel markalı ürünlerinin (private label) satışlarının tümünü içermektedir.

Markalı satış gelirleri ile başvuruda bulunulan markalı ürünün satışları kastedilmektedir.

MARKA GÜCÜ

Markanın faaliyette olduğu yıl sayısı nedir?

Açıklama: Markalı ürün satışlarının kaç yıldır aktif olarak sürdürüldüğü bilgisi

ULUSLARARASI ERİŞİM

Son 3 yıl için destek kapsamındaki markanın satışlarının toplam satışlara oranını belirtiniz lütfen.

Açıklama: Markalı satışların toplam satışlara oranı:

İlgili Markaya Ait Satışlar / Toplam Satışlar

ULUSLARARASI ERİŞİM

Yurtdışı satışlarınızı yerleşik pazarlama ve satış organizasyonu üzerinden yürüttüğünüz ülkeler aşağıdakilerden hangileridir?

Açıklama: Yerleşik Satış ve Pazarlama Organizasyonu ile ilgili fimra ve firmanın iştirakleri tarafından yurtdışında bordrolu olarak çalıştırılan satış ve pazarlama çalışanı/çalışanları anlaşılmaktadır.

KURUMSAL YETKİNLİK

Firmanızda düzenli olarak belirli bir süreç takip edilerek uzun vadeli (3-5 senelik) stratejik planlama yapılmakta ve bu planlar dokümante edilmekte midir?

Açıklama: Stratejik planlama, kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politkalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemler ile kaynak dağılımını içeren plandır.

KURUMSAL YETKİNLİK

Firmanızda stratejik plan hazırlanıyorsa, bu doküman hangi konuları içermektedir?

Açıklama:

Vizyon: Organizsyonun müşterileri için anlamlı olacak şekilde tanımlanmış gelecekteki durumu.

Misyon: Organizsyonun vizyonuna nasıl ulaşacağı öngörüsü.

Strateji: Hedeflerin ne şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği.

Temel Değerler: Şirket felsefesinin temellerini oluşturan, tüm çalışanlar tarafından benimsenmiş, şirketin iş yapış şekil ve tutumunu açıklayan prensipler (Ör: Güvenilirlik, liderlik, Müşteri Odaklılık...).

İş Planı: Bir şirketin başarılı olabilmesi için ya da en azından ekonomik bakımdan yaşayabilmesi için neler yapılması gerektiğini karar verme sürecine iş planı denir. İş planları aşağıdaki konuları kapsamaktadır.

KURUMSAL YETKİNLİK

Firmanızda düzenli olarak bütçe çalışması yapılmakta ve bütçe gerçekleştirmeleri takip edilmekte midir?

Açıklama:

Bütçe: Gelecek faaliyet dönemi için, firmanın amaçlarına, hedeflerine ve politikalarına uygun olarak yönetim tarafından hazırlanan gelecek dönem faaliyetlerini ve sonuçlarını parasal ve sayısal olarak ifade eden rapor bütçe olarak adlandırılmaktadır. Firmalar ilgili bütçe dönemlerinde hedeflerindeki durum ve gerçekleşen durum arasındaki sapmaları ve nedenlerini izleyerek bütçe gerçekleşmelerini takip etmekte ve ileriye yönelik alınması gereken önlemleri belirlemektedir.

KURUMSAL YETKİNLİK

Firmanızda kurumsal performans yönetimini en iyi hangisi ifade etmektedir?

Açıklama:

Kurumsal Performans Yönetimi: Stratejik hedefleri ölçülebilir performans metrikleri haline dönüştürmeyi hedefleyen bir performans yönetimi yaklaşımıdır. Performans karnesi vizyon ve stratejilerinin çalışanlarla paylaşılmasını ve bu çerçevede oluşturulan performans hedeflerinin takip edilmesini sağlayan bir araçtır.

KURUMSAL YETKİNLİK

Firmanızın finansal tabloları bağımsız dış denetimden geçmekte midir?

Açıklama:

Bağımsız Dış Denetim: Bağımsız dış denetim yapan firmalar tarafından şirket mali tablolarının denetim ve analizinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması.

KURUMSAL YETKİNLİK

Aşağıdakilerden hangileri İnsan Kaynakları Departmanının görev ve sorumlulukları arasında olup, mevcut durumda gerçekleştirilmektedir?

KURUMSAL YETKİNLİK

Marka stratejiniz içersinde aşağıda belirtilenlerden hangilerinin dokümantasyonu oluşturulmuş durumdadır?

Açıklama:

Marka Stratejisi: Markanın hedeflerini gerçekleştirebilmesi ve markanın sistematik olarak geliştirilmesi için hazırlanan plandır. Marka oluşturmak için yapılan aktivitelerin arkasında, gerçekleştirilen aktivitelerin başarılı ve etkin olabilmesi için bir makra stratejisi bulunmalıdır. Marka stratejisi, şirket stratejisini, rekabet ortamını, kültürel etkinlikleri ve değişimleri göz önünde bulundurarak hedeflerin ortaya konmasıyla oluşturulmaktadır. Marka stratejisi içersinde Müşteri / Tüketici segmentleri ve Pazar segmentleri için belirlenmiş hedef ve amaçlar bulunmaktadır. Ayrıca, marka stratejisi markanın vizyonunu ve kendisini diğer markalardan nasıl farklılaştıracağını da içermelidir.

Marka İmajı: Markanın müşterile gözünde yaratmış olduğu değerler ve imaj.

Markanın Konumlandırılması: Şirket markalarının rakip markalara göre nasıl konumlandığı ile ilgili bilgiler.

KURUMSAL YETKİNLİK

Marka performansına ait aşağıda bulunan ölçütlerden hangilerini yılda en az bir kez, toplam satışlarınızın %50' sinden fazlasını oluşturan pazar / pazarlar için ölçmektesiniz?

Açıklama:

Marka Performansı: Pazarda şirketin markalarının nasıl algılandığı ile bilgilerini ifade etmektedir.

Marka Farkındalığı: İlgili ürün kategorisinde, tüketicinin / müşterinin markadan haberdar olma oranı.

Markanın Rakip Markalara Kıyasla Fiyatı: Markanın ortalama fiyatının, pazar lideri olan markanın ortalama fiyatına oranı.

Marka Tercihi: Markayı diğer aynı ürün kategorisi içinde tüm markalar arasında öncelikli olarak tercih eden müşterilerin oranı.

Marka İmajı: Markanın müşteriler gözünde aratmış olduğu değerlen ve imaj. Tüketicilerin, markayı ilişkilendirdikleri temen nitelikleri değerlendirmesiyle hesaplanabilmektedir.

Marka Pazar Payı: Markaya ait satışların ilgili ürüne ait pazardaki satışlarının toplamına oranı.

KURUMSAL YETKİNLİK

Firmanızdaki ürün tasarım / araştırma ve geliştirme süreçlerinde yer alan ekibin özelliklerini aşağıdakilerden hangileri en iyi ifade etmektedir?

Açıklama: Firmanın ürün tasarım ve geliştirme veya araştırma ve geliştirme ekibinin niteliği, ekipte sektörde ve konusunda uzman danışmanların çalışıp çalışmadığı sorulmaktadır.

KURUMSAL YETKİNLİK

Firmanızdaki ürün tasarım / araştırma ve geliştirme süreçlerinde yer alan ekibin özelliklerini aşağıdakilerden hangileri en iyi ifade etmektedir?

Açıklama: Firmanın ürün tasarım ve geliştirme veya araştırma ve geliştirme ekibinin niteliği, ekipte sektörde ve konusunda uzman danışmanların çalışıp çalışmadığı sorulmaktadır.

KURUMSAL YETKİNLİK

Firmanızdaki ürün tasarım / araştırma ve geliştirme süreçlerinde yer alan ekibin özelliklerini aşağıdakilerden hangileri en iyi ifade etmektedir?

Açıklama: Firmanın ürün tasarım ve geliştirme veya araştırma ve geliştirme ekibinin niteliği, ekipte sektörde ve konusunda uzman danışmanların çalışıp çalışmadığı sorulmaktadır.

KURUMSAL YETKİNLİK

Firmanızdaki ürün tasarım / araştırma ve geliştirme süreçlerinde yer alan ekibin özelliklerini aşağıdakilerden hangileri en iyi ifade etmektedir?

Açıklama: Firmanın ürün tasarım ve geliştirme veya araştırma ve geliştirme ekibinin niteliği, ekipte sektörde ve konusunda uzman danışmanların çalışıp çalışmadığı sorulmaktadır.

KURUMSAL YETKİNLİK

Firmanızdaki ürün tasarım / araştırma ve geliştirme süreçlerinde yer alan ekibin özelliklerini aşağıdakilerden hangileri en iyi ifade etmektedir?

Açıklama: Firmanın ürün tasarım ve geliştirme veya araştırma ve geliştirme ekibinin niteliği, ekipte sektörde ve konusunda uzman danışmanların çalışıp çalışmadığı sorulmaktadır.

KURUMSAL YETKİNLİK

Firmanızdaki ürün tasarım / araştırma ve geliştirme süreçlerinde yer alan ekibin özelliklerini aşağıdakilerden hangileri en iyi ifade etmektedir?

Açıklama: Firmanın ürün tasarım ve geliştirme veya araştırma ve geliştirme ekibinin niteliği, ekipte sektörde ve konusunda uzman danışmanların çalışıp çalışmadığı sorulmaktadır.

KURUMSAL YETKİNLİK

Firmanızdaki ürün tasarım / araştırma ve geliştirme süreçlerinde yer alan ekibin özelliklerini aşağıdakilerden hangileri en iyi ifade etmektedir?

KURUMSAL YETKİNLİK

Firmanızdaki ürün tasarım / araştırma ve geliştirme süreçlerinde yer alan ekibin özelliklerini aşağıdakilerden hangileri en iyi ifade etmektedir?

Açıklama: Firmanın ürün tasarım ve geliştirme veya araştırma ve geliştirme ekibinin niteliği, ekipte sektörde ve konusunda uzman danışmanların çalışıp çalışmadığı sorulmaktadır.

KURUMSAL YETKİNLİK

Tedarik zinciri stratejinizden sorumlu tek bir yöneticiniz var mı? Bu soruda tedarik zinciri kavramı planlama, satın alma, üretim, dağıtım ve lojistik süreçleri içermektedir

Açıklama: Tedarik zinciri yöneticisi olarak tüm planlama, üretim ve lojistik fonksiyonlarından sorumlu yönetici sorulmaktadır.

KURUMSAL YETKİNLİK

Üretim hacminizin aşağıdaki gruplara göre dağılımında hangisi en fazladır ?

Açıklama: Üretim faaliyetlerinin ve kapasitesinin hangi tip müşteri grupları için gerçekleştirildiği, firmanın kendi markası için yaptığı üretimin üretim kapasitesinin ne kadarına karşılık geldiği sorgulanmaktadır.

Firmanın diğer markaları için üretim: Firmanın birden çok ana markası olması ve bu markaların üretiminin ayrı tesislerde yapılması durumunda karşılaşılabilecek bi durumdur.

Diğer marka üreticilerine üretim: Firmanın kendi markası dışında, diğer firmalar için üretim yapması durumunu ifade etmektedir..

Diğer: Parakendeci firmalar ve/veya parakendecilerin kendi markası olan ürünleri için üretim yapılması durumunu ifade etmektedir.

KURUMSAL YETKİNLİK

Firmanızda üretim sertifikası bulunmaka mıdır?

Açıklama: Üretim sertifakalarına örnekler;

 • Tekstile yönelik üretim sertifikaları
  • Eko-tex Standart 100
 • Gıda güvenliğine yönelik üretim sertifikaları
  • HACCP (Risk Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları)
  • İyi Üretim Uygulamaları (GMP)
  • İyi Laboratuar Uygulamalar (GLP)

KURUMSAL YETKİNLİK

Firmanızda aşağıdaki operasyonlardan hangileri entegre teknoloji uygulması tarafından desteklenmektedir?

Açıklama:

ERP (Kurumsal Kaynak Planlama Programı): İşletmenin stratejik amacı ve hedefleri doğrultusunda, müşterinin taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek için, farklı coğrafi bölgelerde bulunan, tedarik üretim ve dağıtım kaynaklarının, en etkin ve en verimli şekilde planlanmasını, koordinasyonunu ve kontol edilmesi fonksiyonlarını bulunduran yazılım paketidir.